Door Peter Keuker op 19 november 2013

Verslag begrotingsdebat van 14 november 2013

De PvdA-fractie heeft zich, evenals bij de debatten rond de Kadernota, tijdens de behandeling van de Begroting 2014 behoorlijk doen gelden.

 

 

Steunfractie
Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling hebben wij onze standpunten gedeeld met onze steunfractieleden Patricia Renon, Gerrit Robijn, Teun Bakelaar, Willem Hooijman, Jans Hoving, George Grootens, Wim Bosdijk, Hannie Vermeulen, Jacob van Seters, Hendrik Baars en Bert Kleingeld. Wij danken hen hierbij voor hun steun.

Het fractieberaad heeft uiteindelijk zeven amendementen en één motie opgeleverd.

Bibliotheken
Jaap Willem Eijkenduijn heeft zich als fractievoorzitter met veel energie en tijdsinvestering gestort op onderhandelingen met andere partijen. Uiteindelijk hebben wij raadsbrede steun gekregen voor ons amendement tegen de bezuiniging van € 575.000,- op het bibliotheekwezen. Wel moeten de eilandelijke bibliotheken
€ 175.000,- inleveren, maar voorlopig zijn zij daarmee gered.

Geen ruimte voor debat
De overige zes amendementen hebben het helaas niet gered. Wij vonden steeds het coalitieblok tegenover ons. Er zat geen enkele rek in, geen ruimte voor debat of enige toenadering. Eigenlijk was er van een open debat geen sprake, de stellingen waren reeds ingenomen. In het kort noem ik even onze amendementen:

-niet bezuinigen op het ouderenwerk;
-niet bezuinigen op onderwijsachterstanden;
-Bureau Leerplicht niet weghalen uit het Centrum voor Jeugd en Gezin;
-bezuinigingen op verenigingssubsidies deels ongedaan maken;
-bezuiniging op kunst en cultuur ongedaan maken;
-bezuiniging op musea ongedaan maken;

Financieringsvorm
Voor al deze amendementen hadden wij een financieringsvorm gevonden. I.v.m. de lage rentestand vonden wij het verdedigbaar om de rekenrente te verlagen van 4,5% naar 3,5%. Deze boekhoudkundige ingreep levert de gemeente € 150.000,- op en kost de burger geen eurocent. Verder hadden we een goede dekking gevonden in het verhogen van de kostendekkendheid van de begrafenisrechten naar 90% en het laten vallen van een wethouder. Ook hier ging  men niet in mee.

Vreemd genoeg werd er een amendement van de coalitie aangenomen, waar geen enkele financiering tegenover stond. Nu wordt € 50.000,- uitgegeven voor het organiseren van mantelzorg en vrijwilligerswerk en haalt men geld weg bij de welstandstoetsing.

Molenstichting
Onze motie tegen het structureel verlagen van de subsidie aan de Molenstichting werd raadsbreed gesteund. Met deze motie heeft de raad opdracht gegeven aan het College om eenmalig € 7.000,- te korten. In overleg is zelfs het amendement van de musea (Streekmuseum, Ouddorp Raad- en Polderhuis en historische vereniging De Motte) betrokken bij de motie. Ook deze subsidies zullen nu door het College apart bekeken gaan worden, welke mogelijk leiden tot bijstelling van de begroting vanaf 2015.

Duidelijk verhaal
Tijdens de schorsingen, maar vooral na de vergadering oogstte onze fractie veel lof voor de manier waarop wij oppositie hebben gevoerd: kritisch, goed onderbouwd, met respect en correct.

Het meeste indruk maakte Jaap Willem tijdens de Algemene Beschouwingen. Ook de mensen op de publieke tribune vonden het een duidelijk verhaal. Op het moment dat Jaap Willem aangaf, dat dit College wel met een wethouder minder uit de voeten kon, ging er een instemmend gegons door de zaal.

Zware inspanning
Deze begroting was voor de fractie, evenals voor het ambtenarenapparaat, als voor het College een zware inspanning. Wel is duidelijk voelbaar en zichtbaar dat de PvdA-fractie een echt team is. Met de PvdA wordt in de Raad echt rekening gehouden, al blijft het moeilijk opboksen tegen een grote coalitie.

 

Peter Keuker

Peter Keuker

Portefeuille Jeugdzorg, Onderwijs, Accommodatie- & Subsidiebeleid Mijn naam is Peter Keuker, werkzaam als directeur in het basisonderwijs. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de dingen die dicht bij ons staan: de buurt, de straat, het gezin, de zorg, de school, de vereniging, het buurthuis, de winkelvoorziening, het personenvervoer. Ik vind dat ouderen en gehandicapten volop

Meer over Peter Keuker