Door PvdA-fractie op 5 januari 2014

Fractieverslag 2013

Met vliegende start is de PvdA-fractie het jaar 2013 binnen geraasd. Zowel voor de raadsleden, als voor het College van B&W en het ambtenarenkorps was 2013 een tropenjaar…

Op 2 januari passeerden –aansluitend aan de installatie van Raad en College en het instellen van verschillende commissies- 35 verordeningen die opnieuw moesten worden vastgesteld. In de vergadering van 17 januari stonden weer zo’n 10 verordeningen op de agenda.

Onze fractie heeft zich naar aanleiding van de berg verordeningen kritisch uitgelaten over het gebruik van gymlokalen, het leerlingenvervoer op ideële grondslag, de bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen en de totstandkoming van het cultureel beleid. In alle gevallen heeft het College de toezegging gedaan de Raad meer inzicht te bieden in de materie.

Op 24 januari geeft Jaap Willem, als voorzitter van de vertrouwenscommissie, een uiteenzetting van de door de commissie opgestelde profielschets voor een te benoemen Burgemeester. In dezelfde vergadering vraagt Jaap Willem m.b.t. de portefeuilleverdeling om een integriteitsonderzoek. Dit onderzoek is inmiddels  uitgevoerd.

In januari en februari heeft onze fractie veel indruk gemaakt met de burgerraadpleging. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het “Witboek Goeree-Overflakkee”. Het witboek is op 21 maart officieel aangeboden aan het College.

In februari heeft Petra zich gestort op de schrikbarende verhoging van de tarieven van Arriva. Mede dankzij haar inzet en de steun van onze provinciale vertegenwoordigers zijn uiteindelijk de tarieven naar beneden bijgesteld.

De schuldhulpverlening, die op 21 februari aan de orde kwam, heeft onze fractie flink bezig gehouden. Onze fractie was nogal verwonderd, dat de dienstverlening van Careyn reeds was opgezegd. Het College had besloten de schuldhulpverlening zelf ter hand te nemen. Toegezegd werd, dat na een half jaar de nieuwe werkwijze geëvalueerd zou worden. Dit is inmiddels gebeurd, maar onze zorg is nog steeds niet geheel weggenomen. Onze steun aan uitbreiding van de Mèkkerstee werd door Cees in dezelfde raadvergadering verwoord.

De schuldhulpverlening stond op 7 maart weer op de agenda. Peter liet namens de fractie weten, dat het College er beter aan had gedaan de Raad te raadplegen, alvorens werd overgegaan tot opzegging van het contract met Careyn. De gemeente heeft wettelijk de regie over de schuldhulpverlening, maar de uitvoering kan beter bij een onafhankelijke partij liggen. De motie daartoe, door onze fractie ingediend, werd weggestemd met 8 tegen 20 stemmen. Op 21 maart werden enkele bestemmingsplannen behandeld en een kostenoverschrijding bij de renovatie van zwembad ’t Zuiderdiep. De tussentijds bedachte en niet begrote duurzaamheidsmaatregelen werden niet door de Raad geaccepteerd. Later is de Raad wel akkoord gegaan met een bijgestelde begroting.

Het ambtsgebed kwam op 11 april weer ter sprake. Aanvankelijk wenste een meerderheid van de Raad dat alle raadsleden zouden blijven staan tijdens het gebed. Uiteindelijk heeft men ieder vrijgelaten te gaan staan, of te blijven zitten. De fractie van de PvdA blijft zitten. Alle andere fracties gaan staan.

Op 25 april stelt onze fractie voor de starterslening uit de breiden met een duurzaamheidslening. De duurzaamheidslening is vanaf 1 januari 2014 een feit geworden. In deze vergadering wordt een inleiding gegeven op het onderwerp “windenergie”. Dit onderwerp houdt de gemoederen en de fractie nog steeds bezig. Het zal ons ook in 2014 flink bezig blijven houden. Ook de keuze voor een lokale omroep voor geheel Goeree-Overflakkee wordt ingeleid.

Op 16 mei wordt het Integraal Ruimtelijk Plan voor Goeree-Overflakkee gepresenteerd, een plan dat enkele honderden miljoenen gaat kosten en waarvan van onze gemeente een bijdrage van 3 miljoen wordt gevraagd.
Waarnemend burgemeester Kleijwegt informeert de Raad over de sluitingstijden van de horecaondernemingen.

De Raad besluit de SLOGO voor te dragen bij het Commissariaat voor de Media als lokale omroep voor Goeree-Overflakkee.
De Raad gaat ook unaniem akkoord met de exploitatieovereenkomst voor het Hart van West en de Parel van de Delta.

Op 30 mei wordt de Kadernota 2014 gepresenteerd.

Op 4 juni mag Jaap Willem namens de vertrouwenscommissie bekendmaken, dat mevrouw Ada Grootenboer-Dubbelman bij de Commissaris van de Koningin is voorgedragen voor het ambt van Burgemeester in de gemeente Goeree-Overflakkee.
Op 13 juni komt de kadernota aan bod in de oordeelvormende fase. Onze fractievoorzitter spreekt zijn verwondering uit over het feit, dat er geen risicoparagraaf bij de Kadernota zit. De fractie stemt met de Kadernota in, onder voorbehoud dat er in de begroting een adequate risicoparagraaf opgenomen wordt.

Op 27 juni voert Petra het woord over het WSW-beleid en de sociale werkvoorziening.
Onze fractie maakt zich ernstige zorgen over de nieuwe regelgeving rond de Participatiewet. Uit de beantwoording van mevrouw Stienstra en wethouder Tollenaar blijkt, dat onze zorgen daarover terecht zijn.
De Raad stemde in met de Kadernota 2014. Helaas werd een PvdA-amendement om niet vervulde vacatures ook daadwerkelijk niet in te vullen en deze bezuiniging als geheel in te boeken en een PvdA-motie om een Ontwikkelingsbedrijf Goeree-Overflakkee op te richten door de Raad weggestemd. Een motie van de coalitie, om 1 miljoen te reserveren voor nieuw beleid, haalde het wel. Door het aannemen van deze motie groeide het begrotingstekort van 12 miljoen naar 13 miljoen.
Op het verzoek van de PvdA, om op zoek te gaan naar milieuvriendelijke oplossingen voor de onkruidbestrijding en het gebruik van Roundup af te bouwen, heeft het College positief gereageerd. Een motie daartoe hebben wij daardoor niet in stemming laten brengen.

De vergadering van 29 augustus stond in het teken van het afscheid van Burgemeester Kleijwegt. Petra heeft tijdens deze vergadering vragen gesteld over de groenzone bij het bedrijventerrein in Oude-Tonge. Hoewel hier wel afspraken over gemaakt zijn, zal de gemeente de aanleg hiervan niet ter hand nemen.

In de vergadering van 5 september werd wethouder De Jong zwaar op de proef gesteld over het voornemen de skatevoorziening aan het Rubensplein te verwijderen. Uiteindelijk kreeg de Raad de toezegging tot heroverweging van het voornemen.
Petra maakte die avond veel indruk met haar betoog over de Startnotitie Passend Onderwijs. De fractie maakt zich ernstig zorgen over de krimp in het basisonderwijs, over de kosten voor leerlingenvervoer en over de onderwijshuisvesting als gevolg van Passend Onderwijs.
Peter voerde het woord bij de behandeling van de Nota Jeugdzorg. Jeugdzorg is een gemeentelijke taak geworden. Wel heeft het Rijk 15% bezuinigd op de Jeugdzorg en 25% op de AWBZ. Onze fractie heeft ingestemd met aansluiting bij de GGZ Rijnmond.
Met de bestemmingsplannen Ridderstee en Hazersweg in Ouddorp werd unaniem ingestemd. Cees zette nog wel namens de fractie vraagtekens bij de komst van vakantiewoningen, die mogelijk zouden leiden tot verdringing van seizoenhouders.
Peter had nogal wat vragen en opmerkingen over de Startnotitie Sportbeleid. Duidelijk is geworden, dat topsport geen onderdeel van het beleid uitmaakt. Namens de fractie sprak hij de hoop uit dat toekomstige kampioenen door het Bestuur geëerd worden, ook al sporten zij op zondag.

De vergadering van 3 oktober stond voor een deel in het teken van de “blauwe papiercontainer”. De Raad dacht hier nogal verdeeld over. De PvdA-fractie ziet die blauwe container wel zitten, maar niet in alle gevallen. Verrommeling van het straatbeeld moet worden voorkomen en aan de doorberekening van de opbrengsten aan verenigingen kleven nog wat bedenkingen.
Een motie van de PvdA omtrent de invoering van Passend Onderwijs werd door de coalitie verworpen.

Op 17 oktober werd het Inspiratiecentrum Grevelingen behandeld. Peter uitte namens de fractie nogal wat bedenkingen over de haalbaarheid van dit project. Men verwacht er jaarlijks 250.000 bezoekers; dat komt neer op 2500 tot 6500 bezoekers per week. Ook aan de exploitatie van het bezoekerscentrum kleven risico’s. Ook is er in het voortraject weinig rekening gehouden met de huidige ondernemers op de Brouwersdam.

Alle raadsleden hebben zich stukgebeten op de Programmabegroting 2014. De Raad werd geconfronteerd met een bezuinigingsoperatie van 13 miljoen euro. De fractie had zich flink vastgebeten in dit document. Met liefst 51 technische vragen hebben wij het College op 31 oktober geconfronteerd. Vooral het wegbezuinigen van de bibliotheken op Goeree-Overflakkee kon bij ons niet door de beugel.
In de vergadering van 14 november passeerden maar liefst 10 amendementen en 5 moties. Door goed lobbywerk wist Jaap Willem raadsbrede steun verkrijgen voor ons amendement, dat het bibliotheekwerk op Goeree-Overflakkee moet redden.
Alle andere PvdA-amendementen (subsidie op ouderenwerk, onderwijsachterstanden, subsidies verenigingen, cultuursubsidie) hebben helaas de eindstreep niet gehaald.
Ook onze moties m.b.t. cultuurbeleid, accommodatiebeleid en welzijn wisten geen meerderheid te behalen.

Op 28 november struikelde de Raad massaal over de Structuurvisie Windenergie. Ook onze fractie stoeit met de opdracht tot plaatsing van windmolens die jaarlijks gezamenlijk 260MW moeten opbrengen. Onze fractie is groot voorstander van duurzame energieopwekking, maar niet tegen elke prijs. Wij zijn zeker gevoelig voor argumenten waarbij de volksgezondheid in het geding is. Bovendien is het aantal zoekgebieden zo beperkt, dat wij windmolens van 100m (150m) hoog nauwelijks in zo’n grote omvang kunnen plaatsen.
Voor de vergadering van 12 december hadden wij 2 amendementen voorbereid. Onze fractie wil de normafstand van windmolen tot bebouwing verhogen van 450m naar 900m. In een tweede amendement stelden wij voor niet alleen de 6 grote zoekgebieden mee te nemen in de beoordeling, maar ook de 12 kleine zoekgebieden. Helaas werden deze sympathieke amendementen door de coalitie verworpen. Twee moties van de coalitiepartijen haalden wel een meerderheid.
In deze vergadering kwam ook het Projectplan Fort Prins Frederik ter sprake. Dit is wat je noemt, een hoofdpijndossier; een verzameling van illegale bewoning, een verzameling illegale bouwsels, ingewikkelde vergunningen en handhavingsproblemen.
De Raad heeft op 12 december ingestemd met de Beheers verordening Gemeentelijke Begraafplaatsen en de Verordening Lijkbezorgingsrechten. Voor ons blijft nog wel de vraag liggen of er op alle begraafplaatsen na verloop van tijd volgens afspraak geruimd wordt.

Tenslotte
In 2014 hebben wij op de maandagen voorafgaande aan de raadsvergaderingen 18 keer fractieoverleg gehouden. Gemiddelde waren daarbij 4 tot 6 steunfractieleden aanwezig. Wij danken hen voor hun positieve bijdrage en wij spreken de hoop uit dat in 2014 nog meer getrouwen hun zegje komen doen in de fractie.
Naast de reguliere raadsvergaderingen hebben de fractieleden ook zitting in verschillende commissie. Jaap Willem schuift tweemaal per maand aan in het Presidium en heeft als voorzitter van de Vertrouwenscommissie de hele procedure tot de benoeming van een nieuwe Burgemeester mogen leiden.
Petra heeft zitting in de Werkgeverscommissie en Peter in de Auditcommissie.
Naast de twee raadsvergaderingen per maand zijn er ook nog zo’n 15 informerende bijeenkomsten geweest, hebben wij alle kernen bezocht, burgeravonden bezocht en aan tal van evenementen deelgenomen. Hiervan hebben wij mededeling gedaan in onze nieuwsbrief, die 3 keer is uitgekomen.

PvdA-fractie

PvdA-fractie

Jaap Willem Eijkenduijn Petra ’t Hoen Cees Grinwis

Meer over PvdA-fractie