2. We hebben betaalbare woningen in veilige buurten

Er is een huis voor iedereen, jong of oud, arm of rijk, sterk of zwak

Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tegemoet kunnen treden van de wereld. Echte mensen wonen in een buurt, wijk, dorp, te midden van en samen met anderen. Echte mensen wonen niet in een visie.

De PvdA wil dat er meer huurwoningen in verschillende prijscategorieën worden gebouwd zodat de doorstroming op de woningmarkt verbetert en de wachtlijsten korter worden. Huren doen we naar draagkracht.

De PvdA wil corporaties laten doen waarvoor ze zijn opgericht; betaalbare woningen aanbieden aan mensen met een lager inkomen.

De PvdA wil actief investeren in leefbaarheid waarbij bewoners als ze dat willen meer in eigen beheer kunnen uitvoeren en waarbij corporaties kunnen blijven investeren in leefbare buurten. Leefbare dorpen, wijken en steden ontstaan niet vanzelf. Bewoners, corporaties en overheid moeten hier samen aan werken. Huisjesmelkerij pakken we stevig aan.

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het volgende:

 • Wij gaan zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen voor alle doelgroepen van de sociale huur.
 • Wij zien grondprijsbeleid als sturingsinstrument voor de ontwikkeling van sociale woningbouw.
 • Alle sociale woningen zijn binnen 10 jaar goed geïsoleerd en hebben minimaal energielabel B, maar bij voorkeur nog beter. Hierover maken we bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen dan niet omhoog gaan.
 • We spreken met ontwikkelaars af dat er meer woningen komen in de middenhuur (€ 750 – € 950).
 • Er komen meer levensloopbestendige woningen.
 • Er zijn voldoende woningen beschikbaar voor toetreders op de woningmarkt, de mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, ouderen en statushouders.
 • Groepen bewoners, die panden in eigen beheer willen nemen of een wooncoöperatie willen starten, worden ondersteund en krijgen hiervoor de ruimte. Wij helpen deze groepen bij het opstellen van een plan van aanpak en het rondkrijgen van de financiering van deze wooncoöperatie.
 • We gaan een leegstands- en verloederingsverordening opstellen, waardoor we leegstand effectiever kunnen aanpakken: actief aanschrijven en met (dreiging van) dwangsom. Leegstand mag nooit lonend zijn.
 • Verstening van tuinen is door het toenemende regenwater een probleem. Wij willen stimuleren dat er maatregelen getroffen om dit tegen te gaan.
 • Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig wonen worden bevorderd.
 • Wij willen dat er meer woonzorgzones komen.
 • Recreatiewoningen kunnen gewone woningen worden, onder specifieke voorwaarden die per locatie worden vastgesteld.