7. Meer echte banen

Iedereen kan hier werken

Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA is werk betaald. Het minimumloon is echt het minimum. Lukt het hebben van een baan niet, dan zorgen we dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt op een manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

Mensen, die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand worden respectvol behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand te komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en met oog op het verhogen van de perspectieven op het krijgen van betaald werk. Dat kan bijvoorbeeld door gerichte omscholing naar vaardigheden die noodzakelijk zijn in de veranderende arbeidsmarkt. Alle ondersteuning vanuit de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen, is maatwerk.

Iedereen heeft recht op werk en een inkomen dat daarbij hoort. Het minimuminkomen zou voldoende moeten zijn om van te kunnen leven. In de praktijk is dit zonder gebruik te maken van toeslagen echter niet mogelijk.

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het volgende:

 • We gaan meer banen creëren bij schone en duurzame bedrijven. Banen voor laag en hoogopgeleiden. We gaan een Taskforce banen in het leven roepen.
 • Iedereen verdient een gelijke en eerlijke kans om aan een stageplaats of werk te komen. Dat mensen langs de zijlijn staan puur en alleen vanwege hun afkomst, geloof, leeftijd, geslacht of geaardheid is onaanvaardbaar. Wij gaan de strijd aan met werkgevers die (on)bewust discrimineren op zaken als leeftijd, geslacht en afkomst. Anoniem solliciteren is daar een goed hulpmiddel voor.
 • Wij vinden dat leerlingen moeten leren van hun stage. Stagiairs zijn geen goedkope arbeidskrachten.
 • Wij maken afspraken met kennis- en opleidingsinstellingen om te voorkomen, dat we onze jongeren opleiden voor werk dat er straks niet meer is. Dit betekent bijvoorbeeld minder administratieve en economische opleidingen, en meer opleidingen in de techniek en ict.
 • We leggen de nadruk op meer banen voor jongeren.
 • We gaan nauw samen werken met de GO-markt.
 • Wij gebruiken onze inkoopmacht als gemeente om banen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren.
 • Wij stimuleren sociaal ondernemerschap. Dit kan bijvoorbeeld via het aanbestedingsbeleid. Maar ook via allerlei andere faciliteiten die de overheid biedt, zoals het organiseren van netwerken of het regelen van opstartfinanciering.
 • Wij zorgen ervoor dat organisaties, die werken met gemeenschapsgeld een fatsoenlijke salariëring en beloning hanteren (cao). Bovenin de organisatie worden geen exorbitante salarissen betaald of beloningen uitgekeerd. De Wet normering topinkomens wordt nageleefd. Lokaal letten we er bij aanbestedingen en bij verbonden partners op, dat inkomens van bestuurders conform regelgeving zijn. Dat kan ook met terugwerkende kracht.
 • We gaan ervan uit dat de bestaande cao’s worden nageleefd, medezeggenschap van werknemers geborgd is, de beloning van de bestuurders past binnen de Wet normering topinkomens (WNT) en de flexibele schil niet groter is dan 30%. Dit geldt voor alle werknemers, ongeacht hun achtergrond of land van herkomst.
 • De menselijke maat is leidend in ons bijstandsbeleid, bijvoorbeeld door het toepassen van de hardheidsclausule. Dat betekent dat wij in bijzondere gevallen de kostendelersnorm en de vermogensgrens voor bijstand niet toepassen.
 • We vinden dat werkzoekenden en statushouders zelf hun eigen plan moeten kunnen trekken in hun zoektocht naar betaald werk. Dit plan ondersteunen we waar mogelijk. De gemeente geeft als werkgever zelf het goede voorbeeld.
 • Wij zorgen voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en VSO. Voorheen stroomden zij rechtstreeks door naar de Wajong of de WSW. Nu dreigen ze buiten beeld te raken en krijgen we ze moeilijker op school vanwege stapeling van wet- en regelgeving. Wij vinden dat de gemeente zich in moet zetten om samen met de scholen alternatieve leerroutes te creëren. Op die manier kunnen we ook deze jongeren zo goed mogelijk klaarstomen voor de arbeidsmarkt.
 • Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt.
 • We steunen de (duurzame) visserijsector als grote werkgever op Goeree-Overflakkee.
 • We steunen het Midden en Klein Bedrijf door:
  • de mogelijkheid te bieden om de openingstijden te verruimen.
  • een stagefonds voor vmbo-stagiaires in te stellen, waarmee een deel van de stagevergoeding wordt gefinancierd.
  • bedrijfsinvesteringszones te organiseren voor meer samenwerking tussen de bedrijven in een bepaalde straat of wijk.
 • Initiatieven als een eilandelijke pakketdienst steunen wij van harte; werkgelegenheid, minder verkeer, minder vervuiling.