4. Kinderen zijn onze toekomst

Wij zorgen goed voor onze kinderen

Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is wat wij willen en wat wij doen. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke

sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen. Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede. Afkomst en achtergrond lijken steeds meer de kansen in het leven te bepalen. De cijfers liegen er niet om. Eén op negen kinderen groeit op in armoede. Dat zijn landelijke maar liefst 421.000 kinderen. Uiteraard is ieder kind dat opgroeit in armoede er één teveel.

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talenten uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in sociaaleconomische achtergrond.

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het volgende:

 • Kleine dorpsscholen hebben bestaansrecht, omdat zij invulling geven aan de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen. Door dorpsscholen te verbreden tot brede kindcentra voor 0 tot 12-jarigen kunnen we het bestaansrecht versterken.
 • In ieder dorp is een basisschool. Ook als dat betekent dat scholen samen moeten gaan werken, ongeacht de overtuiging. De ‘laatste school’ in een kern in onze gemeente is een openbare school.
 • Alle scholen zijn veilig, goed onderhouden en volledig toegankelijk. Oók voor leerlingen met een fysieke beperking.
 • Wij kiezen voor het investeren in bereikbare en toegankelijke voorzieningen, zoals het peuterspeelzaalwerk, de scholen en ook de bibliotheek. Op die manier verbeteren we de lees- en taalvaardigheid van onze kinderen en zorgen we dat kinderen elkaar meer en beter kunnen ontmoeten.
 • Problemen worden vroeg gesignaleerd. Er vindt op een centraal punt een intake plaats door mensen met expertise en ervaring. Mensen krijgen de hulp die ze nodig hebben, met korte of geen wachttijden. De gemeente is hierin de regisseur.
 • Wij zorgen ervoor dat er voldoende expertise is op het gebied van kindermishandeling, jeugd-GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking. Wij stellen het belang van het opgroeiende kind centraal en stellen dit boven het eigen instellings- of deelbelang.
 • Om mogelijke problemen eerder te signaleren wordt ingezet op integraal jeugdbeleid van geboorte tot 23 jaar. Dit is dus inclusief de prenatale zorg.
 • Wij geven ouders het recht op een familiegroepsplan, zodat zij zelf samen met hun netwerk de regie houden over de hulpverlening voor hun kind en regelen waar nodig de juiste en professionele begeleiding.
 • Het uitgangspunt is één gezin, één regisseur en één ondersteuningsplan, dat vooral ook het plan van ouders en kinderen is.
 • De jeugdzorg gaat niet goed op Goeree-Overflakkee. De aanpak van de problemen moet prioriteit hebben. De gemeente is verantwoordelijk om de samenwerking tussen aanbieders van jeugdzorg te versterken.
 • Hulp en ondersteuning zijn gericht om mensen zodanig te ondersteunen dat zij opnieuw in staat zijn hun leven op te pakken en om te voorkomen dat problemen en situaties uit de hand lopen.