1. Iedereen leeft in een fijne omgeving

Wij stellen mens en zijn leefomgeving centraal

Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving en wij koesteren de diversiteit die daarbinnen bestaat. Daarbij zijn wederkerigheid en respect voor elkaar uitgangspunt. Wij willen allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven maken over rampen of misdrijven, die ons lichaam kunnen beschadigen, onze geest kunnen traumatiseren of anderszins onze toekomst kunnen bedreigen. Wij nemen het veiligheidsgevoel van onze inwoners heel serieus, zonder de objectieve wereld van de cijfers uit het oog te verliezen. De veiligheidsaanpak is afgestemd op het karakter van onze kernen. Per kern is een eigen aanpak nodig die rekening houdt met bijzondere kenmerken van die kern.

Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt, of dit nu in een groot of een klein dorp is. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt van ‘hen’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de voorzieningen en de zorg.

Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen. Wij willen iedereen verbinden om samen te komen tot een plan, waarin aandacht is voor al deze facetten en dat is toegesneden op de specifieke situatie in de kern. Initiatieven van bewoners worden met warmte tegemoet getreden door de gemeentelijke overheid.

We gaan alle voorstellen toetsen aan “De mens en zijn leefomgeving staat centraal”. Alles wat hier niet aan voldoet vinden wij geen goed voorstel.

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het volgende:

 • Behoud kwaliteit, bescherming open landschap, versterking en behoud groen in dorpskernen, niet bouwen aan kust en duin. We respecteren de afspraken uit het Kustpact. Uitbreiding van het aantal recreatiewoningen op de kop van ons eiland is een bedreiging voor het uitgangspunt van “recreatie, rust en ruimte”. De PvdA vindt dat de grens bereikt is en pleit voor geen verdere uitbreiding.
 • Verschillende vormen van dag- en verblijfstoerisme moeten gestimuleerd worden, met name in het midden en het oosten van ons eiland.
 • Met betrekking tot de zondagsrust gaan we de dialoog aan met bevolking. Wat voor de één een vanzelfsprekendheid is, is voor de ander een belemmering, vandaar de dialoog. Ons uitgangpunt is wel, dat het zwembad in Stellendam op zondag open moet en er meer ruimte moet komen voor experimenten met evenementen op zondag.
 • Wij willen alleen windmolens als er voldoende draagvlak is bij de bevolking. Windmolens en zonneparken zijn bij voorkeur eigendom van de bewoners. Op zijn minst profiteren de bewoners hier meer van dan tot nu toe het geval is. Bewoners die te maken krijgen met hinder van windmolens of met windmolens binnen een straal van 2 kilometer, krijgen korting op hun energierekening of delen mee in de opbrengsten.
 • Wij zorgen ervoor dat iedereen in onze gemeente zich ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid vrij kan bewegen en uiten. Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen wij af en pakken wij aan. De gemeente als werkgever loopt hiermee in de voorhoede.
 • Een leefbare wijk is een verkeersveilige wijk: 30 km per uur is het regime en rond de scholen zijn veilige kindzones.
 • We willen wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer zo inrichten dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. We zorgen samen met het bedrijfsleven en de middenstand ervoor dat winkels en kantoren voor mindervaliden toegankelijk zijn.
 • De bus komt in iedere kern minimaal 1 keer per uur.
 • Wij maken ons sterk voor het vergroten van de veiligheid van de N57, N59 en N215.
 • We pleiten voor meer wijkagenten. Een wijkagent is een sleutelpersoon in de wijk die voor verbindingen zorgt; ook door zijn of haar zichtbaarheid. Wij willen dat ook in onze gemeente de norm van één wijkagent per 5.000 inwoners wordt gehandhaafd.
 • Verbindingen tussen overheid en inwoners realiseren dan wel versterken door het gebruik van social media. Iedereen heeft toegang tot snel internet via bij voorkeur glasvezel. Speeltuinen, groen, parken en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Daarom moeten er alle buurten genoeg ontmoetingsplaatsen zijn.
 • We beheren onze openbare ruimte vanuit de principes schoon, heel, veilig, aantrekkelijkheid, kwaliteit en eenvoud. We beheren de openbare ruimte ook door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. We staan voor bescherming van de biodiversiteit.
 • Onze gemeente maakt voor elke kern samen met bewoners een kernveiligheidsplan. Daarin staan de gezamenlijke doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid. Bewoners bepalen zo hun eigen prioriteiten.
 • De softdrugmarkt is voor ons een markt die reeds overal aanwezig is. Wij pleiten daarom voor onderzoek naar mogelijke regulering van de aanvoer en verkoop via coffeeshops.
 • Actief natuurbeleid en natuurontwikkeling. Boeren hebben een belangrijke rol in het creëren van natuur als onderdeel van de transitie van de gangbare landbouw richting een meer duurzame landbouw. Dat is goed voor de biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap.
 • We zetten in op goede wandelpaden, fietsnetwerken waar fietsers vooropgaan (roze fietspaden), en een groene omgeving in en om de woonkernen. Een efficiënt fietsnetwerk draagt bij aan duurzaam woon- werkverkeer en veilige verkeersdeelname van scholieren onderweg van en naar de scholen en is aantrekkelijk voor de fietsende toerist en dagjesbezoeker.
 • Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap.