3. Iedereen krijgt de juiste zorg

Niemand valt buiten de boot. Iedereen is welkom. Iedereen hoort er bij

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, voldoende inkomen, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een gemeente, waar kinderen onbevreesd opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.

Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, en sport en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal: voor het voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving.

Wij kiezen er als PvdA voor, om mensen met elkaar in contact te brengen, elkaar te laten ontmoeten en te verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet dé belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben en discriminatie bestreden wordt. Een samenleving waar we onderling het vertrouwen versterken.

Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. Een verbonden en inclusieve samenleving waar plek is voor iedereen ongeacht achtergrond, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden.

Bij een inclusieve samenleving hoort ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen. De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol. Ongeacht de achtergrond of seksuele geaardheid moet iedereen dezelfde kansen hebben, of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Daarom willen wij brede scholen, gemengde wijken en dorpen.

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het volgende:

 • Stoppen met kaalslag in de zorg. Thuiszorg en bijvoorbeeld zorgvervoer worden afgestemd op de werkelijke behoefte van onze burgers.
 • Toegankelijkheid van zorg is vanzelfsprekend. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitaal.
 • Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Verschillende manieren zijn beschikbaar. Dat kan via de huisarts, het wijkteam, of op een andere manier. Inwoners kunnen het zelf aanvragen. Mantelzorgers en buren kunnen ook zorgaanvrager zijn.
 • Het is voor elke inwoner duidelijk bij wie je terecht kunt met welk probleem of ondersteuningsvraag.
 • Wij willen meer hulp voor mensen die het nodig hebben; eenouder gezinnen, begeleiding jeugd, mensen in de bijstand, ouderen en gehandicapten.
 • Wij gaan de zeggenschap van mensen in de zorg vergroten, zowel bij de aanbieders als bij de gemeente zelf. Wij ondersteunen patiëntenorganisaties, zorgcoöperaties en ledenraden.
 • In de aanbestedingseisen worden eisen opgenomen ten aanzien van de verdeling van geld dat naar de directe uitvoering gaat en geld dat bestemd is voor de overhead van instellingen. De kantoorkosten maximeren we op 10%. We doen alleen zaken met zorginstanties die zich aan de Wet Normering Topinkomens houden.
 • Wij heten mensen op leeftijd die komen wonen op Goeree-Overflakkee van harte welkom. Wij zorgen voor onze ouderen.
 • Er wordt een actief armoedebeleid gevoerd met specifieke aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Kinderen mogen nooit de dupe worden van ouders, die schulden hebben. Ook niet als deze ouders hardleers zijn en ondanks hulp toch weer schulden aangaan. Vroegsignalering wordt onderdeel van het beleid. We gaan proactief mensen in armoede opsporen. De toegang tot de schuldhulpverlening voor iedereen wordt vereenvoudigd.
 • We gaan actief het gesprek aan met jongeren en luisteren naar wat zij willen.
 • Eenzaamheid is één van de grootste problemen in onze samenleving. In een zorgzame en inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten we eenzame mensen niet aan hun lot over. Eenzaamheid is er niet alleen onder ouderen. Jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen hebben hier ook vaak mee te maken. Wij bestrijden eenzaamheid door ontmoetingsactiviteiten te faciliteren, door onder andere samen te werken met het JAC, ouderenbonden, sportverenigingen, dorpsraden en maatschappelijk werk.
 • De PvdA staat voor rechten en participatie van LHBT’ers (lesbian, gay, bisexual, transgender). Seksuele diversiteit zien we als een verrijking en moet zichtbaar kunnen zijn op straat, scholen, werk, zorginstellingen en waar dan ook in onze maatschappij.
 • Binnen onze gemeentelijke organisaties en de organisaties waarmee wij samenwerken, stellen wij eisen aan de diversiteit in hun personeelsbeleid op allerlei terreinen.
 • Wij willen dat statushouders zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar definitieve woningen. Dat moet gebeuren zonder hen voorrang te geven op andere woningzoekenden met een urgentie. Wanneer deze woningen er niet zijn, bouwen we tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen voor zowel de mensen op de wachtlijst als de statushouders.
 • De PvdA daagt inwoners uit gebruik te maken van hun “Right to challenge”. Daag de gemeente uit als u het beter kunt.