8. De gemeente is er voor de inwoners

De gemeente luistert en laat bewoners meedenken

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners weer zeggenschap over publieke voorzieningen als de zorg, onderwijs, wonen, OV, sport, welzijn en de straat hebben. Publieke voorzieningen dienen namelijk de belangen van bewoners. Het instituutsbelang hoort daaraan ondergeschikt te zijn. Zeggenschap draagt verder bij aan betrokkenheid van bewoners bij de publieke zaak en bij elkaar.

Wij vinden dat burgers weer zeggenschap horen te hebben over onze publieke voorzieningen. Burgers zijn geen klanten, maar eigenaar. Het openstellen van instellingen in de publieke sector voor zeggenschap van cliënten en medewerkers heeft prioriteit, waar mogelijk worden deze instellingen getransformeerd tot (kleinschalige) coöperatieve organisaties. Organisaties, die hieraan al voldoen, genieten onze voorkeur bij samenwerking en bij aanbestedingen. In de publieke sector moet ruimte zijn voor burgerinitiatief in de vorm van zelforganisatie. De uitdaging wordt het om te voorkomen, dat zelforganisatie en lokale zeggenschap leiden tot nieuwe vormen van institutionalisering. We willen toe naar een samenleving, waarin niet de instituties leidend zijn maar de leefwereld van mensen, hun noden en wensen. Publieke diensten moeten maatwerk mogelijk maken en publieke taken vragen om democratische controle. Dit leidt tot veranderingen. Veranderingen brengen onzekerheden met zich mee. Deze onzekerheden, eventuele fricties en zorgen nemen we serieus. We leren van elkaar door ervaringen te delen.

Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. Dit kunnen burgerraadpleging, burgerinitiatieven, panels, buurtraden of andere vormen zijn. Belangrijk is dat het onderscheid met de representatieve democratie voor iedereen helder blijft. De lokale democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van onderop.

De bewoners van Goeree-Overflakkee staan niet in dienst van de gemeente, de gemeente staat in dienst van of ons. De gemeente dient de bewoners altijd te informeren aan de hand van de criteria: juist, volledig, tijdig, zichtbaar en begrijpelijk. Nieuwe voorzieningen of wijzigingen in bestaande voorzieningen worden aan de hand van bovenstaande criteria naar de burger gecommuniceerd. De bewoners mogen niet ondergeschikt gemaakt worden aan regelgeving. De regelgeving moet de bewoners op de eerste plaats zetten en houden.

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het volgende:

 • De gemeentelijke organisatie is gericht naar de burgers. De gemeente is voor de burger.
 • We besturen met de “rug naar het gemeentehuis”. De kern is niet dat de burgers politici meer moeten vertrouwen, maar dat politici leren om meer op burgers te vertrouwen.
 • We staan voor actieve burgerparticipatie bij besluitvorming. Burgerinitiatieven van bewoners zoveel mogelijk worden ondersteund. Deze initiatieven leiden tot meer betrokkenheid van bewoners. Waar burgerinitiatieven niet vanzelf van de grond komen, helpen we met (tijdelijke) ondersteuning.
 • Regels zijn ondersteunend en geen doel op zich. Regels worden afgeschaft, als er geen duidelijke reden meer voor is. De gemeente gaat haar eigen regels toetsen. Daar waar regels conflicterend zijn, worden ze aangepast.
 • De PvdA is voorstander van het invoeren van zogenaamde buurtrechten. Dit houdt in dat bewoners het recht hebben om:
  • de lokale overheid uit te dagen om dienstverlening van de overheid of die zij inkoopt in eigen beheer te gaan doen.
  • hierbij gebruik te maken van de oorspronkelijke budgetten.
  • mee te denken en te beslissen over de inrichting van de wijk.
  • mee te dingen naar de overname van maatschappelijk vastgoed in een wijk.
 • Dorpsraden zijn de ogen en oren van een kern. Dorpsraden zijn de verbinding naar de inwoners, We maken duidelijke afspraken over de rol en de bevoegdheden voor dorpsraden, waarbij we dorpsraden niet belasten met allerlei gemeentelijke taken.
 • Cliëntenraden hebben een stem en er wordt naar geluisterd. We zorgen voor sterke cliëntenraden bij zorg- en andere hulpverleningsorganisaties en gebruikersoverleggen bij sportparken, buurthuizen en andere buurtvoorzieningen.
 • We zijn voorstander van een burgerparlement door bij loting een groep inwoners aan te wijzen en die groep een oordeel te laten vellen over raadsbesluiten met het recht de gemeenteraad te vragen er opnieuw naar te kijken.
 • Medezeggenschap beperkt zich niet tot de verplichte overlegvergaderingen, maar vertaalt zich in mede-eigenaarschap of medeopdrachtgeverschap.
 • Burgers kunnen naast digitaal in contact te treden met de gemeente, ook altijd bellen of langskomen.
 • We geven geen geld uit aan prestige projecten.