6. Duurzaamheid voor mensen met een kleine beurs

Naar een duurzame gemeente voor iedereen

We willen wonen, werken en recreëren in een duurzame gemeente; een groene gemeente. Een gemeente waar zo weinig mogelijk fossiele energie verbruikt wordt, een gemeente waar alle verbruikte energie duurzaam wordt opgewekt en een gemeente waar zuinig met grondstoffen omgegaan wordt. We stellen daarom de mens en zijn/haar duurzame leefomgeving centraal. Alle voorstellen worden hieraan getoetst. Alle inwoners van onze gemeente profiteren van de maatregelen om tot een duurzamere gemeente te komen. We verkleinen de kloof tussen arm en rijk door voorrang te geven aan maatregelen voor mensen met een kleine beurs.

En dit betekent voor Goeree-Overflakkee het volgende:

 • De gemeente Goeree-Overflakkee is Energieneutraal in 2020.
 • Alle gemeentelijke gebouwen verbruiken in 2022 minimaal 25% minder energie. De gemeente koopt alleen maar duurzaam opgewekte energie die bij voorkeur lokaal opgewekt is.
 • Alle nieuwe gemeentelijke straatverlichting is energiezuinig (LED). Alle bestaande straatverlichting is in 2022 voor 50% energiezuinig (LED).
 • We ondersteunen de ontwikkeling naar elektrisch vervoer. Men kan in 2022 op tien keer meer plekken dan nu elektrische auto’s opladen.
 • We verzetten ons tegen de tweedeling. De gemeente zorgt voor stimuleringsfondsen voor mensen met een kleine beurs. Uit dit fonds kunnen vooral kleine ingrepen betaald worden.
 • De gemeente spreekt met woningbouwcorporaties af om alleen nog maar energie-neutrale huizen te bouwen en de bestaande woningen energiezuiniger te maken. Het doel hierbij is om de woonlasten voor de huurders te verlagen.
 • Onze gemeente stimuleert de bouw van nieuwe woningen zonder gasaansluiting.
 • De gemeente werkt actief aan het omzetten van bestaande woningen en andere gebouwen van warmte door aardgas naar duurzame warmte. De gemeente ontwikkelt hiertoe samen met bewoners, woningcorporaties en netwerkbedrijven een overgangsplan.
 • Alle corporatiewoningen hebben in 2020 gemiddeld energielabel B.
 • Woningen die energiezuinig zijn betalen minder OZB.
 • De gemeente creëert nieuwe werkgelegenheid en gaat actief duurzame bedrijven over halen zich te vestigen in onze gemeente. Een duurzame economie levert banen op voor iedereen.
 • We wekken naast de bestaande windenergie meer zonnestroom op. Iedereen profiteert hiervan. De energie is van ons!
 • De gemeente ondersteunt de oprichting van energie coöperaties met onder andere startgeld en andere financieringsmogelijkheden.