Door Petra ’t Hoen op 27 januari 2013

PvdA Goeree-Overflakkee geschokt door fouten in berekeningen Arriva

De fouten kwamen aan licht bij het narekenen van de gegevens die binnengekomen zijn n.a.v. de enquête. Uit deze gegevens blijkt dat een groot deel van de forenzen te maken heeft met zeer forse prijsstijgingen tot wel 70% aan toe…

Enquête De PvdA heeft een enquête uitgezet onder de forenzen op Goeree-Overflakkee om te inventariseren hoe de prijsstijgingen in het busvervoer bij deze groep aangekomen zijn.

Grove fouten Volgens de berekeningen van Arriva was gebleken dat deze groep er gemiddeld niet op voor- of achteruit gegaan was. Dat leek de lokale politici onaannemelijk daar voortdurend reizigers gewag maakten van grote prijsstijgingen. Inmiddels zijn er grove fouten ontdekt in de berekeningen die door Arriva gemaakt zijn en blijkt dat het College van Gedeputeerde Staten op onjuiste gronden ingestemd heeft met het voorstel van Arriva om de tarieven van forenzen niet aan te passen.

Prijsstijgingen tot 70% De fouten kwamen aan licht bij het narekenen van de gegevens die binnengekomen zijn n.a.v. de enquête. Uit deze gegevens blijkt dat een groot deel van de forenzen te maken heeft met zeer forse prijsstijgingen tot 70% aan toe. Arriva gaf echter aan de hand van berekeningen aan dat de wijziging van het systeem van betalen per zone naar kilometer kostenneutraal zou kunnen verlopen. De PvdA GO heeft deze basisaannames doorgerekend en kwam tot andere conclusies…

Verkeerde zone indelingen en prijzen Arriva gaat in haar berekeningen uit van verkeerde zone indelingen en prijzen van het oude sterabonnement. Bovendien zijn de cijfers doorgerekend op een te laag aantal reisdagen per jaar. Een forens heeft doorgaans meer reisdagen dan een scholier. Hierdoor leek het beeld positief, waar het dat zeker niet is. De PvdA vindt het ongelooflijk dat de Provincie en Arriva met professionele bureaus deze berekeningen uitvoeren en deze fouten er niet uitgehaald hebben.

Voorbeelden Ter illustratie hierbij een aantal voorbeelden uit de berekeningen waaruit de fouten blijken:

Oude-Tonge Busstation – Rotterdam Zuidplein Arriva berekent een voordeel op jaarbasis van EUR 270,- (+ 17%). In werkelijkheid is dit een nadeel van EUR 480,- (-/- 27%).

Middelharnis – Rotterdam Zuidplein Arriva berekent een te verwaarlozen nadeel op jaarbasis van EUR 50,- (- 2 %). In werkelijkheid is dit een nadeel van EUR 850,- (-/- 47%).

(helaas zijn niet meer rekenvoorbeelden vanuit de cijfers van de provincie te herleiden voor ons gebied, maar deze structurele fout zit in alle berekeningen van de regio’s om ons heen. Daarnaast ontstaat stapeling van kosten doordat vanaf zuidplein nog doorgereisd moet worden op andere (RET/Connexxion)abonnementen)

Martin Loose (PvdA) Deze uitkomsten laten hetzelfde beeld zien als de berekeningen die in de Hoeksche Waard naar boven zijn gekomen. Op woensdag 6 februari a.s. vindt een vergadering bij de Statencommissie Milieu en Verkeer plaats in Den Haag. Daarbij zal aandacht worden gevraagd voor de onjuiste presentatie van cijfers en aannames van Arriva. Namens de PvdA zal Martin Loose hier het woord voeren. En ander heikel punt wat daar aan de orde komt zijn de praktische problemen rondom de invoering van de nieuwe kortingsregelingen en de restitutiemogelijkheden, ook voor scholieren.

Informatie en service is onvoldoende De informatie en service van Arriva is onvoldoende. Reizigers kunnen er geen touw meer aan vast knopen. De inzet van de PvdA Goeree-Overflakkee is om alle gegevens 1 op 1 door te geven aan de collega’s bij de Provincie. Gedeputeerde Staten moeten er ook van overtuigd raken dat de nu ingeslagen weg verkeerd is. Een stabiel vervoerssysteem waarmee je bij alle vervoersmaatschappijen kunt reizen is de wens van menige eilandbewoner.

Onrust is groot De onrust in het openbaar vervoer is groot in de regio. Dit jaagt mensen weg uit de bussen, dat kan niet de bedoeling zijn !

Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

Portefeuille Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie Mijn naam is Petra ’t Hoen en ik ben, naast moeder van vier kinderen, directeur van twee basisscholen. Vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij om me heen probeer ik mijn steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.  Ik ben een groot voorstander van het

Meer over Petra ’t Hoen