Door Petra ’t Hoen op 12 oktober 2013

Geen kind het eiland af

De fractie van de PvdA heeft zich de afgelopen maand intensief bezig gehouden met de nieuwe wet “Passend Onderwijs”. Onderwijsbesturen en gemeente worden door deze wet samen verantwoordelijk voor onderwijs met goede zorg voor ieder kind.

Daarbij vinden wij het als PvdA belangrijk dat er voor ieder kind plaats is op een school dichtbij met een passend zorgaanbod. Het liefst zien we dat ieder kind in de eigen kern naar school kan gaan. Door de toenemende (bevolkings)krimp in combinatie met veel kleine basisscholen en 2 speciaal onderwijsscholen zien we problemen ontstaan. Veel van onze basisscholen zijn zo klein dat ze onvoldoende specialisatie kunnen aanbieden voor kinderen met een speciale behoefte. Deze kinderen moeten (vaak per taxi) gaan reizen naar een school die dit aanbod wel heeft. Als alle specialistische zorg ook nog eens verzuild (dus dubbel) aangeboden moet worden, kost dit enorm veel geld. De fractie van de PvdA vindt het enorm zonde als er veel geld in gebouwen en leerling vervoer gestoken moet worden, terwijl de oplossing zo simpel is: Meer kinderen naar dezelfde school …

We respecteren als PvdA de vrijheid van onderwijs, maar deze staat eigenlijk haaks op de wet Passend Onderwijs die vanaf 1 januari 2014 in werking gaat. Er zijn nu al dorpen op ons eiland waar minder dan 10  kinderen per jaar geboren worden. Met zulke aantallen kun je geen school in stand houden, laat staan twee… We kunnen erop wachten dat sommige scholen het zelfstandig niet meer gaan redden. De PvdA heeft opgeroepen tot visieontwikkeling op leefbaarheid, meer specifiek:  visie op het basisonderwijs per kern. Wij hebben gekeken naar regio’s die ons voorgingen in Groningen, Drenthe, Limburg. Je vindt daar dure leegstand, een verschraald aanbod en veel sluiting van scholen. Er zijn echter ook successtory’s waarbij samenwerkingsscholen ontstaan zodat toch 1 school in een kern behouden kan blijven.

Motie
We hebben onze mederaadsleden hierover vragen gesteld: Gaat individuele keuzevrijheid van ouders altijd voor ? Tegen welke prijs ? Moeten we in onze samenwerking van scholen niet een stapje verder gaan ? Ziet u ook problemen ontstaan bij  door de laatst bekende leerling prognoses ? De andere raadsfracties zijn serieus op dit onderwerp ingegaan en hebben gevraagd of de fractie van de PvdA deze vragen ook op schrift wilde stellen. Dat is gebeurd en in de raad van 19 september is uitgebreid gediscussieerd over het onderwerp. Alle partijen hebben daarbij de zorgen van de PvdA onderschreven. De ingediende motie over dit onderwerp in de raad werd inhoudelijk breed gedragen, maar men vond de discussie nog “te vroeg” en “niet nodig”. De oppositiepartijen waren in deze wel eensgezind en hebben de motie volledig gesteund. Helaas was dit dus onvoldoende om dit proces een duwtje te geven. In het politieke landschap van Goeree-Overflakkee ligt ieder onderwerp wat de identiteit aangaat helaas nogal gevoelig.

Wat wil de PvdA fractie ?
De PvdA pleit voor een actieve rol van de gemeente die met spoed visie gaat ontwikkelen op leefbaarheid en krimp in de kleine kernen waarbij het basisonderwijs en zorgstructuren als voorziening nadrukkelijk bekeken gaat worden. Afwachten totdat een hogere overheid met plannen komt is niet onze stijl. (Plannen die opheffing kunnen betekenen) De PvdA vindt dat samenwerking tussen schoolbesturen gestimuleerd moet worden en als lokale overheid zien wij hierin voor onszelf een belangrijke taak. Geen uitstel, maar actie. We hebben respect voor ieders identiteit, maar op de dag dat er geen enkele school meer is in een dorp heeft iedereen verloren.

We doen het voor onze kinderen: samen spelen, samen leven.

Petra ’t Hoen

Petra ’t Hoen

Portefeuille Sociale Zaken en welzijn, WMO, Cultuur, Participatiewet, Inburgering, werkgeverscommissie Mijn naam is Petra ’t Hoen en ik ben, naast moeder van vier kinderen, directeur van twee basisscholen. Vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij om me heen probeer ik mijn steentje bij te dragen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.  Ik ben een groot voorstander van het

Meer over Petra ’t Hoen