Door PvdA-fractie op 2 maart 2015

Fractieverslag 2014

Het kalenderjaar 2014 heeft de gemoederen in de Raad danig beziggehouden. De PvdA-fractie moet alle zeilen bijzetten om het grote coalitieblok ervan te overtuigen dat het anders moet op ons eiland. Als het tij niet gekeerd wordt, dan zal Goeree-Overflakkee een saai en kleurloos eiland worden.

 

Het motto “rust en ruimte” wordt door de coalitie onder aanvoering van de SGP wel erg letterlijk genomen. Het verenigingsleven zal verschralen als gevolg van drastische bezuinigingen op de verenigingssubsidies. Op voorspraak van de PvdA zal er over de zondagsrust een openbare discussie in de Raad komen. Hier moeten we kaders voor stellen, anders wordt ons mooie eiland voor zeker de helft van de bevolking wat minder mooi.

De PvdA-fractie wacht ook al anderhalf jaar op een discussie over de vraag: “Wat voor een gemeente willen wij zijn?” Het lijkt erop, dat dit College niet alleen de regie wil voeren over tal van beleidsterreinen, maar ook de uitvoering steeds meer ter hand neemt. Dit vindt de fractie een foute ontwikkeling. Nu al zien we scheefgroei op de uitvoering van de Jeugdzorg, de Schuldhulpverlening, de Thuiszorg, het Cultuurbeleid, het Verenigingsleven en de Participatiewet. Het lijkt wel alsof ambtenaren coûte que coûte aan het werk gehouden moeten blijven. Ambtenaren worden nu ingezet als waterdrager, contactpersoon, sportadviseurs, muziekcoördinator en buurtadviseur. Allemaal weggegooid geld. Onze participatiesamenleving kan veel, daar heb je geen papier verslindende, tijdverslindende en geldverslindende ambtenaren voor nodig.

Dit brengt ons ook bij de Programmabegroting voor 2015. De PvdA-fractie heeft tegen deze begroting gestemd, omdat wij moeite hebben met: het afbouwen van verenigingssubsidies, het beleidsplan MOOI, de hoge overheadkosten en de grip op de organisatie.

Even wat cijfers

  • In 2014 zijn er 14 verordeningen aangenomen, 12 unaniem. De PvdA stemde tegen de Belastingverordening en tegen de Subsidieverordening.
  • In 2014 werden 30 moties ingediend. De PvdA diende 15 moties in waarvan er 2 zijn aangenomen: de motie Bestemming opbrengsten windmolens en Kinderpardon. Alle moties van de coalitiepartijen werden aangenomen.
  • In 2014 werden 3 amendementen ingediend. De amendementen van de SGP (windenergie) en het CDA (onderzoek Maliepaard) werden unaniem aangenomen. Het PvdA-amendement tot behoud van buurt/cultuurhuizen werd verworpen.
  • In 2014 passeerden 15 bestemmingsplannen de Raad, waarvan er 14 unaniem zijn aangenomen. De PvdA-fractie stemde tegen het Bestemmingsplan Oostplaat.
  • In 2014 passeerden 13 beleidsplannen/nota’s/visiedocumenten, waarvan er 12 unaniem zijn aangenomen. De PvdA-fractie stemde tegen het Beleidsplan MOOI waarin een kaalslag van het verenigingsleven wordt aangekondigd.

De begroting
In oktober 2013 werd de Raad geconfronteerd met een structureel begrotingstekort van €13 miljoen op een begroting van €106 miljoen. Dit tekort moet in 2017 weggewerkt zijn. Daarvan kon €5 miljoen direct worden ingevuld. Echter, bij de begrotingsbehandeling in oktober 2014 bleek nog eens een tekort van €3 miljoen te ontstaan. Een en ander hangt samen met de nieuwe taken, die we toebedeeld hebben gekregen. Bij deze taken komen niet altijd voldoende middelen mee. Wel is de totale gemeentebegroting gegroeid naar €130 miljoen in 2015. In november werd bij de behandeling van de Najaarsnota weer een meevaller van €900.000,- gemeld, die toegevoegd is aan de algemene reserve. De PvdA-fractie heeft zich hiertegen verzet. Wij hadden liever gezien dat dit geld gebruikt werd om het afbraakbeleid in de sociale- en maatschappelijke sector om te buigen. Het eigen vermogen van de gemeente is met €3,9 miljoen afgenomen en bedraagt nu ongeveer €40 miljoen.

Wat heeft de fractie bereikt?
Tot onze verbazing konden wij vaststellen, dat door ons ingebrachte punten, zelfs ook afgewezen moties in de begroting voor 2015 opeens ingevuld waren. Zo noemen wij het kostendekkend maken van de begraafrechten, in combinatie met onze kritische opmerkingen over de Wet Markt en Overheid.

Ook onze kritische opmerkingen over de Wet op de Zondagsrust hebben geleid tot een raadsbrede discussie, die dit voorjaar zal plaatsvinden. In combinatie hiermee zullen de thema’s zondagsopenstelling Zuiderdiep en Circus Belly terugkeren.

Wat ook zeker in de Raad zal terugkeren is de taakstelling van de gemeente: alles zelf doen, of de uitvoering overlaten aan de professionals in het maatschappelijk middenveld: de discussie tussen de regiegemeente aan de ene kant en de uitvoeringsgemeente aan de andere kant.

Ook verbazingwekkend was het voornemen van dit college, om in de meerjarenbegroting een 5e wethouder te schrappen. Ook een PvdA-punt van het eerste uur.

De duurzaamheidslening waarvan iedereen gebruik kan maken, tegen een heel laag rentetarief van 1,5%, is er gekomen op voorspraak van de PvdA.

Ons pleidooi om het Bureau Leerplicht niet weg te halen bij het CJG is uiteindelijk door het college beloond. Er vindt geen overplaatsing naar het gemeentehuis plaats.

Dankzij onze fractie is de sloop van de Parel van de Delta bespoedigd en gerealiseerd.

Wat zijn onze plannen?
Wij zullen ons kritisch blijven opstellen t.a.v. de Participatiewet. Wij willen niet dat mensen tussen wal en schip raken. Wij willen dat WSW’ers op een passende manier naar werk worden begeleid, dat Wajongers een veilige plek krijgen, dat langdurig werklozen niet aan hun lot worden overgelaten en ouderen niet vereenzamen.

Wij willen voorkomen dat overal ambtenaren onnodig worden ingezet en overbodige ondersteuning verlenen bij dorpsraden en verenigingen. Dit gaat ten koste van subsidiegeld en is in strijd met de nieuwe participatiesamenleving.

Wij zullen ons blijven inzetten voor een beter subsidiebeleid. Onze verenigingen vormen het cement van onze samenleving.

Al vanaf 2013 hameren wij op een beter accommodatiebeleid. De Nota (gemeentelijk) Vastgoed leidt nog niet tot verbetering. In ons partijprogramma pleiten wij voor het behoud van buurthuizen.

Wij blijven pleiten voor het terugdringen van topinkomens bij organisaties waarmee wij een subsidierelatie hebben.

Wij zullen ons krachtig inspannen om leerlingen van het speciaal basisonderwijs een goede vervoersregeling te bieden. Leerlingenvervoer op ideële grondslag wijzen wij af.

Wij zullen stemmen voor de invoering van de blauwe papiercontainer.

De PvdA zal de ontwikkelingen rond de Wet Passend Onderwijs kritisch volgen. De verplichte samenwerking tussen alle schoolbesturen op Goeree-Overflakkee hapert nog steeds. De Wet op de Zorgplicht wordt nog slechts ten dele in praktijk gebracht. Rugzakleerlingen en hun ambulante begeleiding lopen gevaar.

De PvdA wil leefbare kernen behouden op GO. Dat betekent dat je aan visieontwikkeling per kern zult moeten doen. Dorpsraden kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

We willen een bestendig toekomstbeeld creëren: voordat de krimp in het onderwijs toeslaat, de buurthuizen en andere voorzieningen onbetaalbaar worden. De gemeente kan hier regie pakken op dit onderwerp en schoolbesturen stimuleren. De coalitie wil hier echter niet van weten. De angst dat openbaar en christelijk onderwijs samen zouden werken is zo groot. De Wet op de Zorgplicht is op dit punt onvermijdelijk. Het leverde een positief besproken motie op: iedereen vond de discussie nuttig, maar uiteindelijk werd de motie verworpen.

Wij blijven strijden voor een efficiënte ambtelijke organisatie die vooral de regie voert en faciliteert, maar die de uitvoering overlaat aan professionals.

Wij blijven ons inzetten voor betaalbare huisvesting, vervoer en scholing voor mensen met een laag inkomen.

Onze activiteiten
Fractieleden moeten zich meer buiten de deur laten zien!

Onze partijvoorzitter Hans Spekman heeft alle PvdA-raadsleden vorig jaar opgeroepen meer buiten de deur te treden en in contact te treden met de burger, met het verenigingsleven en met het bedrijfsleven. De PvdA-fractie van Goeree-Overflakkee laat zich regelmatig zien bij allerlei bijeenkomsten en gelegenheden. Een opsomming van onze activiteiten:

30 jan                  auditcommissie -Peter
31 jan                  werkbezoek onderwijs GO -Jaap Willem, Peter, Cees
1 feb                    watersnoodherdenking Stellendam -Cees, Petra
1 feb                    watersnoodherdenking Oude-Tonge -Peter
13 feb.                 Infoavond windenergie -Peter
28 feb                 Werkbezoek windenergie -Jaap Willem
28 feb.                Kinderconcert De Hoop -Petra
17/18 mrt           Campagne gemeenteraad Hoeksche Waard -Jaap Willem, Peter
20 mrt                 Bijeenkomst Fort Prins Frederik inzake illegale bewoning -Petra
21 mrt                 Opening brandweerkazerne Goedereede -Jaap Willem
22 mrt                 Bijwonen uitvoering toneelclub De Klokkedieven -Cees
4 apr                   Rabobank: samenwerken aan een vitaal en duurzaam GO -Jaap Willem
10 apr                 Werkbezoek voedselbank Middelharnis -Jaap Willem
22 apr.                Werkbezoek WeBeGo -Peter, Jaap Willem, Cees
23 apr                 Netwerkbijeenkomst Erfgoed en Cultuur -Jaap Willem
26 apr                 Koningsdagviering in verschillende plaatsen?
4 mei                   Dodenherdenking Oude Tonge -Petra
10 mei                 Werkbezoek Scouting Stellendam -allen
23 mei                 Stedin: opening 150 kV verbinding -Jaap Willem
23 mei                 Bezoek zorgboerderij Ooltgensplaat -Petra
11 juni                 Auditcommissie -Peter
12 jun                  TK2: PvdA bijeenkomst wind op land -Jaap Willem
26 juni                 Werkgroep Gast van de Raad -Peter
20 juni                 Bezoek Portdagen Goedereede -Petra
2 juli                     Presentatie Strategisch Beleidsplan -Peter
4 jul                      Werkbezoek Maasvlakte -Jaap Willem, Cees
3 sep                    Raadsledenontmoeting Den Haag -Jaap Willem
6 sep                    Ledendag Deltawind -Jaap Willem
11 sep.                 Radio interview Polivak -Peter
13 sep                  Dag van de democratie Middelharnis -Jaap Willem, Peter
25 sep                  Lancering Kleur uw Gemeente Groen, Utrecht -Jaap Willem
26 sep                  Werkbezoek VRR -Jaap Willem
6 okt                     PvdA Eilandelijk zorgdebat Oude-Tonge -allen
10 okt                   Werkbezoek recreatie GO -Jaap Willem, Cees
15 okt                   Overleg kinderboerderij Oude-Tonge -Petra
15 okt                   Auditcommissie -Peter
16 okt                   Perspresentatie begroting 2015 -Jaap Willem, Peter
18 okt                   Bezoek kinderkringloopwinkel “Goed voor Grut” -Petra
29 okt                   PvdA ALV -Jaap Willem, Petra
30 okt                  Afscheidsreceptie bode -Jaap Willem, Cees
1 nov                    voorleesmarathon Nederland Leest, Middelharnis -Jaap Willem, Petra
Okt-nov               Vertrouwenscie plv burgemeester -Jaap Willem
11 nov                  WMO adviesraad Mantelzorg, Ouddorp -Jaap Willem
11 nov                  Auditcommissie -Peter
13 nov                  Uitreiking cultuurprijs, Middelharnis -Jaap Willem
14 nov                  Dag van de dialoog, Middelharnis -Jaap Willem
15 nov                  Werkbezoek Markthal -Cees
26 nov                  Voorlichting EPK pilot, Esseling, Middelharnis -Jaap Willem
29 nov                  Bijwonen jubileumconcert Sempre Cresendo Middelharnis -Cees
Nov/dec               Stakeholdersbijeenkomsten -Peter
Nov/dec               Bezoeken Stichting A Seal
4 dec                     Bezoek PvdA Voorne-Putten -Jaap Willem
11 dec                   Debattraining  -allen
Dec                       Kerststerrenactie -allen

 

Deze opsomming is niet volledig, want ook op Twitter en Facebook zijn wij actief. Ook vinden regelmatig contacten met verenigingen plaats, met name voetbal, muziek, hockey, scouting, kinderboerderij en dorpsraden.

Petra heeft regelmatig overleg binnen de werkgeverscommissie en de klankbordgroep Sociaal Domein. Zij heeft ook bemoeienis bij de uitwisseling met de Poolse zustergemeente Ladek Zdroj.

Jaap Willem heeft 2 keer per maand Presidiumvergadering.

PvdA-fractie

PvdA-fractie

Jaap Willem Eijkenduijn Petra ’t Hoen Cees Grinwis

Meer over PvdA-fractie