Door Jaap Willem Eijkenduijn op 16 juni 2016

Algemene Beschouwing 2016 – Kadernota 2017

Jaap Willem Eijkenduijn: “De fractie van de Partij van de Arbeid wil het deze keer met u hebben over vier dingen; economie, duurzaamheid, onze gemeentelijke organisatie en de samenleving. Niet zomaar onderwerpen, maar onderwerpen die zeer actueel zijn en ook nog een sterke onderlinge samenhang hebben.”


Economie
Een recent onderzoek van Public Result, mede in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee, toont aan, dat wij met z’n allen op Goeree-Overflakkee ca. 1 miljard euro verdienen. Niet mis. Bij optimaal stimuleringsbeleid kan dit nog groeien met 400 miljoen euro per jaar in 2025, goed voor ca. 1500 banen. Goeree-Overflakkee is daarmee een van de meest kans hebbende regio’s in Nederland voor economische groei. Een interessant perspectief.

Maar wat moeten we daar nu voor doen? Volgens hetzelfde onderzoek is de meest effectieve manier om die 400 miljoen en die 1500 banen binnen te halen; “Eilandacquisitie”. Met stip op 1 en verantwoordelijk voor 19% van het resultaat. Ze bedoelen daarmee simpel dat wij actief bedrijven en andere organisaties moeten gaan werven zich hier te gaan vestigen.

De PvdA-fractie heeft bij de behandeling van de kadernota in 2013 al een voorstel gedaan om een ontwikkelingsbedrijf Goeree-Overflakkee op te richten. Geheel in lijn met het advies van Public Result en de Fogo nu precies drie jaar later. Randvoorwaarde van de PvdA is dan wel dat er schone bedrijven geworven worden die bijdragen aan onze doelstellingen van een leefbaar en duurzaam eiland. Het concept is simpel: Het enige dat je nodig hebt zijn twee G’s; een Gek die de kar wil gaan trekken en Geld. Geef het Geld aan de Gek en de boel komt in beweging. Hier zijn overal vele voorbeelden van te vinden. Uiteindelijk komt er wel een derde G bij; Gezamenlijk. Alleen dan kan het een succes worden.

Vergeet niet dat die kans er nu is. Iedereen staat klaar om te beginnen. Het zou dodelijk zijn als we nu weer achterover gaan leunen en gaan nadenken over beleid.

Wij zullen het voorstel uit 2013 in gewijzigde vorm opnieuw indienen in de vorm van een motie.

 Duurzaamheid
Naast het werven van bedrijven is onze keuze om in te zetten op duurzaamheid een goede keuze geweest. Vooral het binnenhalen van toonaangevende kennisinstituten en andere organisaties zal volgens hetzelfde onderzoek van Public Result voor 12% bij gaan dragen aan onze economisch groei. Goed voor weer ongeveer 180 banen.

Niet alleen duurzame energie, maar ook duurzame landbouw en visserij hebben flink potentieel. De sectoren agrifood en visserij kunnen nog flink groeien. Goed voor ruim 100 banen. Ons voorstel is dan ook om de acquisitie van creatieve, vooruitstrevende organisaties op het gebied van duurzame energie, landbouw en visserij ook onder te brengen bij Eilandacquisitie Goeree-Overflakkee.

Wij zullen de voorgenoemde motie hiermee uitbreiden.

 Gemeentelijk Organisatie
De fractie van de PvdA is blij dat het college ons voorstel om eens goed na te denken wat voor soort organisatie wij willen zijn, heeft opgepakt. Wij kijken uit naar de constructieve discussie hierover eind het eind van het jaar.

Een punt van aandacht dat de laatste tijd steeds duidelijker wordt, is dat sommige ambtenaren klem zitten tussen het nieuwe denken in termen van maatwerk en het opgevoed zijn met instructies om maar vooral geen precedent te scheppen. Wij hebben hier begrip voor. Het lijkt ons dan ook erg moeilijk om uit te moeten leggen dat jij iets anders krijgt dan je buurman. Maar dit is nu eenmaal maatwerk en dit vraagt creativiteit en initiatief.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze ambtenaren deze verandering aan kunnen, maar dringen er bij het college nadrukkelijk op aan hier aandacht aan te schenken. Onze mensen moeten de tijd krijgen om te wennen aan denken in termen van maatwerk en het loslaten van de waarschuwing van geen precedent scheppen. Maatwerk is goed, zolang je het maar kunt uitleggen. Geef onze mensen de ruimte en het vertrouwen om te handelen. Niet doordrammen, maar organiseer als college je eigen tegenstand. Alleen zo laat je mensen groeien.

 Samenleving
De stap naar ons laatste punt de samenleving is dan ook niet zo moeilijk. We hebben hier de laatste jaren al veel over gezegd en regelmatig aandacht gevraagd voor zaken die ons zeer na aan het hart gaan.

Ondanks alle goede pogingen constateren wij nog steeds dat de het vertrouwen van onze burgers in de gemeente niet toe neemt. Wij zijn blijkbaar nog steeds niet goed in staat de afstand tussen burger en overheid kleiner te maken. Het blijft wij en zij. Dit terwijl de wij en de zij in onze ogen dezelfde zijn. We hebben het al vaak gezegd: De gemeente is van de burger en is er voor de burger. Nier meer en niet minder.

In dit kader zullen wij een motie indienen om de stoppen met plannen te ontwikkelen voor kust- en strandbebouwing. Iets dat bij de samenleving hoog op het verlanglijstje staat. Als de gemeente er voor de burgers is, dan stoppen we met plannen maken om het strand of het duingebied vol te bouwen en ontoegankelijker te maken voor onze inwoners.

Het zou volgens ons goed zijn om als gemeente een wat meer kwetsbare houding aan te nemen. Je mag foutjes maken, zolang je het maar kunt uitleggen. Want dit is cruciaal. Als wij als bestuurders aan de burger niet meer kunnen uitleggen waarom we iets doen of waarom er een bepaalde beslissing genomen is, dan zijn wij fout bezig. Als we begrip voor elkaar willen kweken, zullen we moeten luisteren, uitleggen, en samenwerken.

In het kader van samenwerken willen wij als laatste punt aandacht vragen voor het onderwijs. Wij roepen op de komende tijd haast te maken met ervoor te zorgen dat in sommige plaatsen de basisscholen niet gaan verdwijnen. Een concreet voorbeeld is Stad a/h Haringvliet. Hier dreigen twee kleine schooltjes, een openbare en een christelijke, beide om te vallen omdat ze te klein zijn. Terwijl als ze samen zouden gaan werken, zoals op zoveel plaatsen bij bijvoorbeeld onze zuiderburen in Zeeland al het geval is, de basisschool in Stad behouden kan blijven.

Volgens de PvdA-fractie zijn samenwerkingsscholen dus geen modegril maar een noodzaak, omdat er anders binnen enkele jaren simpelweg geen basisonderwijs meer is in Stad ah Haringvliet, alleen omdat twee schoolbesturen niet door één deur kunnen. Niet acceptabel.

Wij zullen daarom een motie indienen om een samenwerkingsschool in Stad ah Haringvliet te gaan onderzoeken en te gaan stimuleren.

Bewaren

Bewaren

Jaap Willem Eijkenduijn

Jaap Willem Eijkenduijn

Portefeuille Economie, financiën, bestuur, water, energie, duurzaamheid, veiligheid, vertrouwenscommissie, kernen midden Ik ben Jaap Willem Eijkenduijn en ik ben ondernemer. Voor mij staat voorop, dat politiek betrouwbaar en integer moet zijn. Zonder deze eigenschappen, kunnen we nooit een goede vertegenwoordiging zijn van de bevolking. Besturen is voor mij ‘besturen met de rug naar het gemeentehuis’.

Meer over Jaap Willem Eijkenduijn